econtabilitate.md

Centru de instruire și consultanță în contabilitate și management financiar

Центр обучения и консалтинга финансового менеджмента и бухгалтерского учета

PASILIUB-CONT S.R.L.

Echipa de lucru

Консультанты-эксперты

CONSULTANT PRINCIPAL

Alexandru NEDERIŢA, doctor habilitat în economie, auditor, coordonatorul grupelor de lucru pentru elaborarea Legii contabilităţii şi raportării financiare, SNC, Planului general de conturi contabile şi a altor acte normative

ГЛАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Александр НЕДЕРИЦА, доктор хабилитат экономики, аудитор, координатор рабочих групп по разработке Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, НСБУ, Общего плана счетов бухгалтерского учета и других нормативных актов

CONSULTANŢI-EXPERŢI

КОНСУЛЬТАНТЫ-ЭКСПЕРТЫ

 • Elena TABAN, conferenţiar universitar, doctor în economie, expert în domeniul contabilităţii (autorităţi/instituţii publice bugetare şi la autogestiune, ONG, ÎS şi municipale, ADR, SA etc. )
 • auditori şi alţi specialişti în domeniul contabilităţii, fiscalităţii, resurselor umane şi materiale, membrii al grupului de lucru pentru elaborarea Legii contabilităţii şi raportării financiare, SNC şi altor acte normative. 
 • Елена ТАБАН, доктор экономики, эксперт в области бухгалтерского учета (бюджетных органов/учреждений, публичных учреждений с финансовой автономией, НКО, ГП, МП и др)
 • аудиторы и другие специалисты в области бухгалтерского учета, налогообложения, трудовых и материальных ресурсов, члены рабочей группы по разработке Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, НСБУ, Общего плана счетов бухгалтерского
consulting

SERVICII DE CONSULTANȚĂ, EVIDENȚĂ ȘI RESTABILIREA CONTABILITĂȚII

 1. elaborarea politicilor contabile şi a planului de conturi de lucru;
 2. întocmirea situaţiilor/rapoartelor financiare şi a dărilor de seamă fiscale;
 3. elaborarea notelor explicative la situaţiile/rapoartele financiare;
 4. elaborarea bugetelor şi analiza executării acestora;
 5. analiza activităţii economico-financiare şi elaborarea planurilor strategice de afaceri;
 6. elaborarea metodicii de tranziţie: de la contabilitatea bugetară la SNC și de la SNC la IFRS;
 7. expertiza şi întocmirea situaţiilor financiare în cazul reorganizării 
 8. consultarea în domeniul salarizării, resurselor umane şi achiziţiilor publice;
 9. elaborarea regulamentelor interne şi a modelelor de documente cu privire la controlul intern şi auditul intern etc.

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ, ВЕДЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

 1. разработка учетных политик и рабочего плана счетов;
 2. составление финансовых отчетов и налоговых деклараций;
 3. разработка пояснительной записки к финансовым отчетам;
 4. разработка бюджетов и анализ их выполнения;
 5. анализ финансово-экономической деятельности и разработка стратегических бизнес-планов;
 6. разработка методики перехода: от бюджетного учета к Национальным Стандартам Бухгалтерского Учета (НСБУ), от НСБУ к Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО);
 7. экспертиза и составление финансовых отчетов при реорганизации предприятий (слияние, поглощение, разделение и др.);
 8. консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению специфических и экономических фактов;
 9. консультации по менеджменту трудовых ресурсов (применение трудового законодательства в части найма, оплаты труда, отпусков, профсоюзов и др.);
 10. консультации по оплате труда, трудовым ресурсам и государственным закупкам;
 11. разработка внутренних положений и образцов документов по внутреннему контролю и аудиту и др.
conference

SERVICII DE INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ, SEMINARE
pentru contabili, manageri, directori financiari, analişti economici şi alţi specialişti din:

 1. Entităţile sectorului corporativ (SA, SRL, Î.I., G.Ţ);
 2. Autorităţile/Instituţiile din toate sectoarele bugetare (Administraţia publică centrală (APC), Administraţia publică locală (APL), educaţie, cultură, cercetare, justiţie, apărare, securitate, etc.).
 3. Întreprinderile de Stat şi Municipale;
 4. Instituţiile Publice cu autonomie financiară (Instituţii medico-sanitare, Instituţii de învăţământ superior, Instituţii de învăţământ profesional tehnic, Agenţii de dezvoltare regională (ADR) etc.);
 5. Organizaţiile necomerciale (asociaţii obşteşti, fundaţii etc.);
 

УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ бухгалтеров, менеджеров, финансовых директоров, экономических аналитиков и других специалистов

 1. Предприятий корпоративного сектора (АО, ООО, ИП, КХ);
 2. Некоммерческих организаций (общественных, ассоциаций, фондов и др.);
 3. Государственных и муниципальных предприятий;
 4. Публичных учреждений с финансовой автономией (медико-санитарные учреждения, высшие учебные заведения, профессионально-технические учебные заведения, агентства по региональному развитию (ADR) и др.);
 5. Бюджетным органам/учреждениям (центральные и местные органы управления, образование, искусство, наука, право, оборона, безопасность и др.).

Lista seminarelor

Date de contact

Denumirea entității: “PASILIUB-CONT” S.R.L.
Cod Fiscal: 1007606004439
Adresa Juridică: str. Liviu Deleanu 9/2, Chișinău 2071
Locul desfășurării seminarelor: or. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61, ASEM bloc B, aud. 822
Telefon: 078579142079 403 192, 069 621096
Email: info@econtabilitate.md