econtabilitate.md

„Aspecte practice privind întocmirea situaţiilor financiare şi а declaraţiilor fiscale pe anul 2021 în organizațiile necomerciale ONG. Particularitățile aplicării legislației fiscale, a asigurărilor sociale și medicale în anul 2022 pentru ONG”

Centrul de instruire şi consultanţă în management financiar şi contablilitate al firmei “PASILIUB-CONT” SRL invită contabilii, economiştii, managerii din ONG la seminarul cu tema:

„Aspecte practice privind întocmirea situaţiilor financiare şi а declaraţiilor fiscale pe anul 2021 în organizațiile necomerciale ONG. Particularitățile aplicării legislației fiscale, a asigurărilor sociale și medicale în anul 2022 pentru ONG”

Data:
15 – 16 Martie 2022 (20 ore academice)

Timpul desfășurării seminarului:
I-zi 9301500
II-zi 9001430

Locul desfășurării: On-line, Grup în platforma SKYPE (grup pe care e posibil să vă furnizăm informații utile și după seminar). Includerea participanților în grup se efectuează în momentul­ recepționării Formularului participantului (se anexează).

Lectori:

1. Alexandru NEDERIŢAdoctor habilitat în economie, auditor, membru al grupului de lucru pentru elaborarea Legii contabilităţii şi raportării financiare, SNC, Planului general de conturi contabile şi a altor acte normative.

2. Experți în domeniul fiscalității, asigurărilor medicale și sociale.

 

Programul Seminarului

1. Lucrările premergătoare întocmirii situaţiilor financiare (inventarierea anuală a activelor și datoriilor, recalcularea creanțelor, numerarului și datoriilor în valută străină și reflectarea diferențelor de curs valutar, decontarea/restabilirea creanțelor compromise și datoriilor cu termen de prescripție expirat, corectarea erorilor).
2. Studiu de caz și recomandări practice privind întocmirea situaţiilor financiare pentru anul 2021 în ONG (bilanțului, situaţiei de venituri şi cheltuieli, situaţiei modificărilor surselor de finanţare).
3. Conţinutul şi modul de întocmire a Notei explicative la situațiile financiare.
4. Particularităţile elaborării politicilor contabile şi a planului de conturi de lucru în ONG pe anul 2022.
5. Aspecte problematice privind contabilitatea mijloacelor cu destinație specială și întocmirea rapoartelor către finanțatori (cursul valutar pentru raportare, diferențe de curs valutar, cheltuieli bancare, raportarea mijloacelor utilizate pentru procurarea activelor imobilizate și a stocurilor neutilizate la finele anului de gestiune, etc.) .
6. Recomandări practice privind perfectarea, păstrarea și arhivarea documentelor primare și registrelor
contabile.
7. Noul Catalog al mijloacelor fixe: conținutul de bază și modul de aplicare.
8. Modul de întocmire și prezentare a:
✓ Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021(Forma ONG17);
✓ Raportului financiar privind modul de utilizare a sumelor desemnării procentuale (Anexa 1D la Declarația ONG 17).
9. Aspecte problematice și recomandări practice cu privire la stabilirea, achitarea și declararea Contribuțiilor la BASS și indemnizațiilor din contul BASS, precum și la completarea tabelului 2 al dării de seamă IPC 21.
10. Particularitățile aplicării legislației fiscale și medicale în anul 2022 pentru ONG și completarea tabelului 1
al dării de seamă IPC 21 (asigurarea medicală, impozitul pe venit din salarii, impozitul pe venit la sursa de
plată; alte impozite și taxe).

Costul seminarului pentru un participant (2 zile) – 1850 lei. OFERTĂ: La 2 și mai multe persoane din aceiași entitate se acordă REDUCERE 20% (1480 lei). Participanții la webinar vor primi setul de materiale practice în format electronic, scheme de formule contabile cu exemple practice, elaborate conform cerințelor actelor normative, Certificat de participare – se prezintă imediat (on-line) și prin oficiul poștal imprimate pe hârtie.

Cadou: varianta electronică a modelului de Politici contabile pe anul 2022, elaborat în baza prevederilor modificate ale SNC

CONTACTE: Daniela, metodist-asistent – tel:  069 621096, 078579142
Elena TABAN, director, dr. în economie, conf. univ., contabil șef-expert, tel: 079 403192; 069 621096, e-mail: info@econtabilitate.md, etaban@mail.ru