econtabilitate.md

"ASPECTE PRACTICE CU PRIVIRE LA PROCEDURILE DE ACHIZIȚII PUBLICE - DE LA PLANIFICARE, EVALUARE, IMPLEMNTARE, MONITORIZARE ȘI PÂNĂ LA ARHIVAREA DOSARULUI”

Centrul de instruire și consultanță în management financiar și contabilitate “E-CONTABILITATE” al SC “PASILIUB-CONT” SRL vă invită la seminarul tematic cu drept la consultanță, pentru persoanele implicate în procedurile de achiziții publice din cadrul autorităților/instituțiilor bugetare și/sau la autogestiune financiară,  întreprinderi municipale și întreprinderi de stat.

“ASPECTE PRACTICE CU PRIVIRE LA PROCEDURILE DE ACHIZIȚII PUBLICE – DE LA PLANIFICARE, EVALUARE, IMPLEMNTARE, MONITORIZARE ȘI PÂNĂ LA ARHIVAREA DOSARULUI”

Perioada: 
04 aprilie 2024

Timpul desfășurării seminarului:
I-zi 9301500

Locul desfășurării: On-line, Grup în platforma ZOOM (grup pe care e posibil să vă furnizăm informații utile și după seminar). Includerea participanților în grup se efectuează în momentul­ recepționării Formularului participantului (se anexează).

Lectori:
1. Iacob PLAMADEALA, expert, ex-specialist principal AAP, ex-consilier ANSC, autor articole tematice in revista Monitorul fiscal. Fisc.md, etc.

2. Taban Elena, doctor în economie, conferențiar universitar, expert-contabil practician.

 

Programul Seminarului

1. Cadrul legislativ aferent achzițiilor publice aplicat în Republica Moldova. Cadrul legal național și european. Cadrul normativ secundar subordonat Legii nr. 131/2015, Regulamente, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Ministrului Finanțelor;
2. Rolul Autorităților și instituțiilor statului în dirijarea și coordonarea proceselor de achiziții publice. Parlamentul, Ministerul Finanțelor, Agenția Achiziții Publice, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Instanțele de judecată;
3. Autoritatea contractantă și modul de creare a grupului de lucru. Atribuțiile și obligațiile grupului de lucru. Crearea grupului de lucru și modul de eliminare/evitare a conflictulelor de interese;
4. Etapele și procedurile de achiziții publice. Achiziții de valoare mică. Cererea ofertelor de prețuri. Licitația deschisă. Alte proceduri de achiziții publice. Tehnici și instrumente specifice de atribuire a contractelor de achiziții publice.
5. Planificarea achizițiilor publice. Planul de achiziții. Valoarea estimată. Bunuri / servicii sezoniere. Împărțirea pe loturi. Publicarea Planului de achiziții și a Anunțurilor de intenții.
6. Inițierea procedurii de achiziție publică. Documentația de atribuire; Caietul de sarcini, descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor; Anunțul de participare; Cerințe privind admisibilitatea ofertei, garanția pentru ofertă; Eligibilitatea ofertantului; Cerințe de calificare (capacitate tehnică/profesională/financiară); DUAE; Criterii de atribuire și factori de evaluare; Termeni de publicare (AVM, COP, LD);
7. Clarificări pe marginea documentației de atribuire. Termeni de clarificare, modificarea documentației de atribuire, contestarea la ANSC a cerințelor documentației de atribuire, precum și modul de prelungire a termenului limită de depunere a ofertelor versus suspendarea procedurii de achiziție de către ANSC.
8. Deschiderea și evaluarea ofertelor. Evaluarea tehnică a ofertelor. Evaluarea financiară a ofertelor și aplicarea criteriului de atribuire/factorilor de evaluare. Clarificări pe marginea eligibilității și a calificării ofertantului, Oferta anormal de scăzută. Atribuirea contractului și înștiințarea ofertanților.
9. Contestarea rezultatelor procedurii de achiziție. Termeni de așteptare versus termeni de depunere a contestațiilor, Interesul în depunerea contestației, Excepții în examinarea contestațiilor de către ANSC, Punctul de vedere al AC pe marginea contestației. Procedura de examinare a contestației. Executarea Deciziei emise de către ANSC, raportarea. Atacarea în Instanța de judecată a deciziei ANSC;
10. Contractul de achiziție publică. Garanția de bună execuție. Semnarea și înregistrarea contractului. Executarea, monitorizarea contractului.
11. Lista de interdicție a operatorilor economici.
12. Dosarul achiziției. Lista actelor și modul de întocmire și arhivare a dosarului de achiziții, durata de păstrare.
13. Discuții și răspunsuri la întrebările participanților la seminar.

Costul seminarului pentru un participant 1380 lei. OFERTĂ: LA 2 PERS. DIN INSTITUȚIE – SE OFERĂ REDUCERE 100 lei (1280 lei). Participanții la seminar vor primi setul de materiale practice, elaborate conform cerințelor actelor normative, Certificat de participare – le primiți imediat la poșta electronică cu expediere ulterioară prin oficiul poștal imprimate pe hârtie.

Cadou:  Pe parcursul unei luni, fiecare instituție participantă la webinar are dreptul la consultație particulară/întrebare adresata experților și profesorilor la adresa de email info@econtabilitate.md 

CONTACTE:
Daniela, metodist, specialist comunicare, tel: 069 621096, 078579142, e-mail: info@econtabilitate.md , metodistaecontabilitate@gmail.com
Elena TABAN, director, dr. în economie, conf. univ., contabil șef-expert, tel: 079 403192;